INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informuję Cię, że przetwarzam Twoje dane osobowe. Szczegóły dotyczące tego przetwarzania znajdziesz poniżej:

Administrator danych osobowych

Ja, Anna Sadowska – Wójcik, prowadząca działalność gospodarczą „Sadler Anna Sadowska-Wójcik” z siedzibą w  Warszawie ul. Rzymowskiego 53 NIP 957-092-09-14,  mail: info@annasadowska.com jestem Administratorem Twoich danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania:

Twoje dane mogę przetwarzać:

 • w celu kontaktu telefonicznego bądź mailowego na podstawie Twojej zgody; (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) bądź w oparciu o formularz kontaktowy, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu zawarcia umowy o zakup produktów, świadczenie usług na podstawie Twojego zainteresowania moją ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej umowy o świadczenie moich usług bądź innej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu badania satysfakcji Użytkowników Strony, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

Kategorie Twoich danych, które przetwarzam

Mogę przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, firma, adres do korespondencji);
 • Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (NIP, REGON);
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne (e-mail);
 • Korzystanie przez Ciebie z technologii.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogę udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • Podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystam przy ich przetwarzaniu (t.j. m. in. firma księgowa, kancelaria prawna);
 • Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • Bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
 • Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

 • Nie będę przekazywała Twoich danych poza teren Unii Europejskiej.
 • Nie będę przekazywać Twoich danych podmiotom trzecim w charakterze współadministratorów.

Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w celach kontaktowych będę przechowywać do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się ze mną kontaktowałeś, chyba, że wcześniej zgłosisz sprzeciw odnośnie ich przetwarzania w tym zakresie;

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług przetwarzać będę do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy;

Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 • Prawo dostępu do danych i do kopii danych;
 • Prawo sprostowania i uzupełniania Twoich danych;
 • Prawo do usunięcia Twoich danych (jeśli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abym przetwarzała Twoje dane, możesz żądać ich usunięcia);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, ograniczenia przetwarzania Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli Twoim zdaniem mam nieprawidłowe dane na Twój temat, lub przetwarzam je bezpodstawnie);
 • Prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format .csv) dane osobowe Ciebie dotyczące, które mi dostarczyłaś/-eś na podstawie formularza kontaktowego, umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić mi przesłanie danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 • Prawo do sprzeciwu względem przetwarzania;

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Należy wtedy wykazać Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania danych objętych sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Twoje dane, chyba, że wykażę, że podstawy przetwarzania Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw, lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia dochodzenia lub ochrony roszczeń;

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Jeśli uważasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz zgłosić w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa email: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia: 606-950-000.);
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzam na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.).

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie na adres maliowy   Przed realizacją Twoich żądań będę musiała upewnić się, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem kontaktu bądź ewentualnie zawarcia umowy o świadczenie moich usług.

Jeśli nie podasz swoich danych nie będzie możliwe zrealizowanie kontaktu bądź zawarcie umowy.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie powyższych informacji – pisz na adres info@annasadowska.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
 2. W rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej “RODO”), danych osobowych Użytkowników Serwisu  internetowego działającego pod adresem www.annasadowska.com (dalej zwanego „Stroną” lub „Serwisem”). Oznacza to, że Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
 • Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczeń. W przypadku gdybyś miała/miał wątpliwości czy dana informacja stanowi Twoje dane osobowe – skontaktuj się ze mną- chętnie odpowiem.
 • Użyte w dokumentach terminy: „przetwarzać” albo „przetwarzanie” oznaczają wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usług, wprowadzanie zmian itp.).
 • Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych zbieranych Stronę i przetwarzanych w związku z jego obsługą oraz powiązanych z nimi umów, usług i narzę Wszelkie działania Administratora podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, przede wszystkim RODO i przepisów krajowych.
 • Korzystanie przez Ciebie z Serwisu lub korzystanie z powiązanych z nim usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatnoś
 • Przez pojęcia “Strona” lub „serwis” rozumić należy stronęannasadowska.com.
 • Obowiązek informacyjny (czyli zestaw informacji o mnie jako Administratorze oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych) udostępniam
 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W TYM ICH POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE

Najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu przedstawiam przykładowo poniżej:

 • Obsługa Użytkownika: Administrator może gromadzić i w inny sposób przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Administratorem. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Tobą udzielenia odpowiedzi na zadane pytania bądź do zrealizowania Twojej prośby.
 • Dane gromadzone przez Stronę i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Administratora (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do serwisu parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik).
 • Ankiety: Okazjonalnie i tylko za dodatkową zgodą Użytkownika, mogę w drodze ankiet, pytać o Twoją satysfakcję z korzystania z serwisu, jego treści, Twoich preferencji również ze względu na dane demograficzne i profilowe, które mogą obejmować płeć czy wiek.
 • TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługuje Ci:

 • Prawo dostępu do danych i do kopii danych;
 • Prawo sprostowania i uzupełniania Twoich danych;
 • Prawo do usunięcia Twoich danych (jeśli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abym przetwarzała Twoje dane, możesz żądać ich usunięcia);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, ograniczenia przetwarzania Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli Twoim zdaniem mam nieprawidłowe dane na Twój temat, lub przetwarzam je bezpodstawnie);
 • Prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format .csv) dane osobowe Ciebie dotyczące, które mi dostarczyłaś/-eś na podstawie formularza kontaktowego, umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić mi przesłanie danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 • Prawo do sprzeciwu względem przetwarzania;

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Należy wtedy wykazać Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania danych objętych sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Twoje dane, chyba, że wykażę, że podstawy przetwarzania Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw, lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia dochodzenia lub ochrony roszczeń;

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Jeśli uważasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz zgłosić w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa email: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia: 606-950-000.);
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzam na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.).
 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH
 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania i prośby o kontakt;
 • Rozwiązywanie problemów technicznych;
 • Dostosowywanie treści i ustawień we właściwościach Serwisu;
 • Kontakt z Użytkownikami, w tym w celach związanych z ewentualnym świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolone działania marketingowe, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail;
 • Przeprowadzanie badań i analiz Serwisu między innymi pod kątem jego funkcjonowania, poprawy jakości świadczonych usług czy przewidywania głównych zainteresowań i potrzeb Użytkowników;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu oraz przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom;
 • Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
 • Statystyka;
 • Archiwizacja;
 • Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji wyżej określonych celów.
 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
 • Administrator nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników w ramach współ
 • Administrator może powierzyć dane Użytkowników innym podmiotom jako podprzetwarzającym (np. Partnerom realizującym usługę, wyspecjalizowanym dostawcom usług przechowywania danych, albo usług analitycznych, usług rachunkowych czy prawniczych) w celu świadczenia usług przez te podmioty, w zakresie niezbędnym do prowadzenia tych działań, przy zachowaniu przepisów RODO i przy zachowaniu zasady niezbędnoś W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu.
 1. METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA
 • Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin).
 • Każdy Użytkownik ma prawo poprawiania danych osobowych, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunię W tym celu należy wysłać e-mail na adres:info@annasadowska.com

VII. PLIKI COOKIES

 • Administrator może gromadzić w ramach usług Serwisu dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Mam do tego oddzielną politykę, którą udostępniam

VIII. BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie przetwarzane przez Administratora lub na jego zlecenie dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem, z uwzględnieniem wymogów przewidzianych przez przepisy RODO i z prawem do kontroli przestrzegania tych przepisów u podmiotów podprzetwarzających.

 1. POLITYKA COOKIES I DANYCH EKSPLOATACYJNYCH SERWISU
 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający mój Serwis). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach: dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu.
 2. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
 3. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez ten Serwis, zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odmówić jej na pasku odpowiadającym za cookies przy panelu startowym bądź odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 5. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
 6. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 7. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie stosowanych przez nas cookies – pisz na adres info@annasadowska.com